IBM Budapest Lab (formerly Ustream) Budapest, Andrássy út 39, 1061