Jétékszabályzat – HR kihívások felmérés

1. A Játék szervezője

 

A Spark Institute at IBS (H-1031 Budapest, Záhony utca 7., Hungary,  és a QUANTIFIED.COMPANY (BUDAPEST, 1062, HUNGARY, Andrássy út 66) a továbbiakban Szervező nyereményjátékot hirdet a Spark Institute at IBS Facebook oldalon (https://www.facebook.com/sparkinst) és a www.sparkinstitute.eu weboldalon, valamint a https://my.quantified.company/opinion-collection/rm24so0qheuus283egpf2madmr/member-register oldalon  (továbbiakban: Játék). A Játék lebonyolítását és adatfeldolgozását a Szervező végzi.

 

2. Részvételi feltételek

 

2.1 A Játékban kizárólag érvényes személyazonosító igazolvánnyal, 18. életévét betöltött, a 2.2.1. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt az alábbi feltételeknek megfelelő Pályázattal, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

  • a) a felmérés weboldalán (továbbiakban: ”Weboldal”) található kerdőivben feltett kérdésre és ezzel nevez a tudásalapú játékra
  • b) ezzel a Szervező rendelkezésére bocsátja a kerdoivben megadott adatait,
  • c) és a kerdoiv bekuldesevel elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) meghatározott valamennyi feltételt (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

2.2.1. A Játékból ki vannak zárva a Szervező dolgozói és ezen személyek Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 8:1. § 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok Ptk. szerinti hozzátartozói.

2.2.2. A Játékosok az altaluk, a kerdoivben megadott személyes adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) a Szervezőt és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

2.2. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.3. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját maga küld be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga vesz reszt a kerdoiv kitolteseben es a nyeremenyjatekban, hanem valaki mas tolti ki adataival a kerdoivet, az ezzel kapcsolatos jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

2.4. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.5. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.6. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált email cimmel vagy nem létező személyekhez tartozo email cimmel vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen személyeknek minősülnek, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

 

3. A Játék Időtartama

A felmérés 2018. május 29-től indul, kitöltése 2018. június 14-én 24.00 órakor zárul.

 

4. A játék menete: sorsolás, nyeremények

 

Szervező 2018. május 29-én 14:30 órakor meghirdeti a “HR felmérés – Mi a HR szakma legnagyobb kihívása a következő 1 évben?” elnevezésű játékát a Szervező 1. pontban megjelölt oldalain.

4.1. Első lépésként a Játékosnak válaszolnia kell a játékban feltüntetett tudásalapú kérdésre, azaz a felmérésre.

4.2. A sorsoláson azok a játékosok vesznek részt, akik a játékban feltett kérdésre válaszolnak es bekuldik a kerdeseket, ill. bejelolik, hogy adatuk megadasaval szeretnenek reszt venni a nyeremenyjatekban.

4.3. A játékosok által beküldött Pályázatok közül véletlenszerű sorsolással kerülnek ki a nyertesek. Egy játékos csupán egyszer nyerhet.

4.4. A nyertest privát üzenetben emailen értesíti ki a Szervező.

4.5. A Játékban résztvevők között a játék végén a kovetkezo nyeremeny  kerül kisorsolásra:

  • Adatvezérelt HR Képzés: https://www.sparkinstitute.eu/termek/adatvezerelt-hr

A nyeremény készpénzre nem váltható, át nem ruházható.

 

4.6. A nyertesek és a Pótnyertesek kisorsolása 2018 június 17-én történik.

 

4.7. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

 

5. Nyertes értesítése, Nyeremény átadása

 

5.1. A Szervező a Nyertest a sorsolás napján értesíti email privát üzenetben. (”Értesítés”). A megadott email cim hibájáért a Játékos felel.

5.2. Az Értesítés ezen okból történő elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A nyertes Játékos köteles az Értesítés elküldését követő 5 (két) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést.

5.3. Az Értesítés visszaigazolását követően a Szervező elküldi a kepzesen valo reszvetel visszaigazolasat és reszleteit Nyertesnek.

5.4. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, vagy a Nyereményt az egyeztetett időpontban nem veszi át, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult. A Nyeremény a Pótnyertesre száll át. Amennyiben a Pótnyertes sem jelentkezik a nyereményért 3 munkanapon belül, úgy újabb Pótnyertes nem kerül kisorsolásra, akinek szintén 3 munkanap áll rendelkezésére a válaszadásra.

5.5. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelynek Nyereményét az azt beküldő Játékos részére azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Nyeremény a Pótnyertesre száll át.

5.6. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

5.7. A nyeremények felhasználási feltételeiről és módjáról a Szervező a nyerteseket privát üzenetben értesíti. Amennyiben ezeknek a nyertesek nem tesznek eleget, úgy nem jogosultak a nyereményre.

 

6. Információ a Játékról

 

A Játékkal kapcsolatos további információk és a hivatalos Játékszabályzat megtalálhatóak a Spark Institute at IBS weboldalon.

 

7. Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok

 

7.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

7.1.1 Személyes adatait a Szervező a nyereményjáték lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezelje. Az adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történik.

7.1.2 Amennyiben nyernek a játékban, nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, a Játékkal kapcsolatosan, illetve a 7.1.3. pontban foglaltak szerint nyilvánosságra hozza,

7.1.3 Részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

7.1.4 Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy szerepeljen az adatbázisban, nevének és pontos címének megadásával írásbeli vagy elektronikus nyilatkozatban kérheti adatai törlését a nyilvántartásból az Adatkezelőtől (Spark Institute at IBS) a következő e-mail vagy postai címen: hello@sparkinstitute.eu vagy H-1031 Budapest, Záhony utca 7. A tiltó nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Játékos adatai az Adatkezelő nyilvántartásából törlésre kerülnek. Az adattörlés a fenti hozzájárulás alapján a törlést megelőzően történt korábbi felhasználások jogszerűségét nem érinti.

7.1.5 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi

Az adatok kezelője: Szervező

Az adatkezelés a játék lebonyolításához szükséges ideig tart, figyelembe véve a nyeremények átadásához szükséges eljárást, valamint a Nyerteseket a Nyeremény átvételét követően terhelő kötelezettségeket is.

A jelen pontban szabályozott adatkezelés célja az, hogy biztosítsa a Játékos Játékban való részvételét, és a Játék – részvételével történő – jelen Játékszabályzatnak megfelelő lebonyolítását, különös tekintettel a Játékban részt vevő Játékos azonosítására, a vele való kapcsolattartás, tájékoztatás megvalósítására, illetve azon személyes adatok kezelésére, amelyek a Játékban való részvétele érdekében technikailag feltétlenül szükségesek. Az adatkezelés jogalapja az érintetteknek a jelen Játékszabályzat szerinti önkéntes hozzájárulása, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a. A Játékosok személyes adatait az adatkezelő azok felvételétől számítva a Játék teljes időtartama alatt kezeli.

 

8. Vegyes rendelkezések

 

8.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának – a Szervező hibáján kívüli – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át egyeztetett időpontig és egyeztetett módon, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

8.2 A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com-ot, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a Weboldalt/Alkalmazást, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

8.3 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

8.4 Ha a játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.5 Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal/Alkalmazás rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.6 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

 

Budapest, 2018.05.29.

 

Spark Institute at IBS és Quantified Company
Szervező