Adatkezelési és Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatkezelési és Adatvédelmi Nyilatkozat

A Spark Institute rendezvényeire, képzéseire történő regisztrációval Ön hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait (név, cégnév és egyéb, a rendezvény vagy a képzés szempontjából nélkülözhetetlen adat) a rendezvényt /képzést szervező Spark Institute kezelje, valamint ahhoz, hogy Önről kép és/vagy videófelvétel készüljön, és azokat a Spark Institute belső/külső kommunikációban, honlapjaikon, belső kommunikációs csatornáikon, közösségi média felületein felhasználhassa, illetve a rendezvényen jelenlévőkkel utólag megoszthassa. Amennyiben ezzel nem ért egyet vagy nem járul hozzá a fenti adatok kezeléséhez, használatához, kérjük, jelezze az alábbi e-mail címen: hello@sparkinstitute.eu.

A felvételeket a Spark Institute  alvállalkozója készíti. A személyes adatok kezelője a Spark Institute (a Spark Institute at IBS jogutódja).

Az Érintettek személyes adataik kezeléséről a Spark Institute munkatársaitól tájékoztatást kérhetnek, hozzájárulásukat bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatják vagy módosíthatják; 2018. május 25-től megilleti őket az adatokhoz való hozzáférési és adathordozhatósághoz való jog. Kérhetik személyes adataik helyesbítését, zárolását, törlését, illetve jogsérelem eseten tiltakozhatnak azok kezelése ellen. Ezekben az esetekben a Spark Institute adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat a hello@sparkinstitute.eu mail címen, továbbá igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal (NAIH) – székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacím: 1530 Bp. Pf.: 5, honlap: www.naih.hu – segítségét is a 2011. évi CXII. törvény és az Európai Unió Adatvédelmi Rendelete (GDPR) szabályai szerint. További információ a NAIH honlapján található.

A www.sparkinstitute.hu weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) a Spark Institute brand tulajdonosa, Galántai Orsolya (egyéni vállalkozó nyilv-tartási szám: 57327002, székhelye: 1029, Bp, Táltos u. 24. adószáma: 48903509-1-41 (a továbbiakban: a Szolgáltató) üzemelteti. (A Spark Brand korábbi tulajdonosa: IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola). A portál szerkesztését és karbantartását az adatfalodesign©  végzi a Spark Institute megbízásából.

AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a www.sparkinstitute.eu honlap látogatói által a weboldal használata során megadott és a sparkinstitute.eu domain üzemeltetője, és a Spark Institute Kft.  (továbbiakban Adatkezelő) által kezelt személyes és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokatdefiniálja az adatvédelem elveinek, valamint az adatbiztonság követelményeinekérvényesülése érdekében.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Adatkezelő a személyes adatokat kizárólagaz adott törvényes célból és a cél megvalósulásához szükséges mértékben,bizalmasan, pontosan és naprakészen, azok integritását megőrizve, a hatályosjogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról,valamint megteszi a szükséges adminisztratív, logikai, fizikai biztonsági ésszervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat,amelyek hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek.

 

‍Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi
– a titkosságot: megvédi az információt, hogy csakaz férhessen hozzá, aki erre jogosult;
– a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének apontosságát és teljességét;
– a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónakszüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, ésrendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen adatkezelési tájékoztatóban és a releváns hatályos jogszabályokban leírtaknak.

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR :

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat az Adatkezelőaz adatkezelés minden fázisában köteles betartani. Az Adatkezelő által végzettadatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések azirányadóak:

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)– a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történővédelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelethatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. tv. („Adatvédelmi tv.”)

A HONLAPON VÉGZETT ADATKEZELÉSEK JOGSZABÁLYI HÁTTERE, JOGALAPJA, CÉLJA,A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, VALAMINT AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit a https://www.sparkinstitute.eu/ oldal az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és  közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol.Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrólszóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamintaz információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. éviCVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét tárolják.
Élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.
Adatkezelés időtartama: 2 óra

Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra.
Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre.
Élettartama 365 nap.
Adatkezelés időtartama: 365 nap

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot.
Élettartama 365 nap.
Adatkezelés időtartama: 365 nap

Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a látogató).
Élettartama 30 nap.
Adatkezelés időtartama: 30 nap

Backend azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backend szerver azonosítója.
Élettartama a böngésző bezárásáig tart.
Adatkezelés időtartama: böngésző bezárásáig.

Google Analytics cookie Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie azonosítója hozzáadódik a látogatói listához, amely későbbi remarketinghez használható fel.

A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait.

Az Analytics konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyébkonverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint.

A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről.
A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára.
A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

RTB személyre szabott retargeting cookie-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg.

Facebook Pixel: Oldalunkon a Facebook közösségi hálózatának mérőkódjai is elhelyezésre kerültek. Amikor meglátogatja oldalunkat, a remarketingcímkék közvetlen kapcsolatot létesítenek a böngésző és a Facebook szerver között. A Facebook az Ön IP-címével kapja meg az adatokat. Ennek eredményeként a Facebook hozzárendelheti a meglátogatott oldalainkat a felhasználói fiókjához. Ezt az információt felhasználhatjuk Facebook hirdetések megjelenítéséhez. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az oldal szolgáltatóként nem ismerjük a továbbított adatok tartalmát és a Facebook használatát. További információ a Facebook adatvédelmi szabályzatában található:
https://www.facebook.com/about/privacy/. Ha nem kívánja hogy a Facebook az Egyéni közönségek célzással Ön adott listákhoz társítsa, akkor itt megszüntetheti az Egyéni Közönségek beállítását. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

A kezelt személyes adatok köre
‍Telefonos vagy online kapcsolatfelvételhez kapcsolódó adatkezelés

Adatkezelő a következő személyes adatokat kezeli az ajánlatkérő űrlap kitöltését követően, az alábbiakban részletezett irányelvek szerint:
Név,  e-mail cím, cégnév, titulius, telefonszám, IP cím, böngésző, felhasználó eszköze, cookie

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez, az adatok felvételét a Felhasználó kezdeményezi.

Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja az egyszeri információcsere, árajánlatadás és megrendelés előkészítése, lebonyolítása.

Az adatkezelés időtartama:
5 munkanap, de legfeljebb a felhasználó által feltett kérdés teljes körű megválaszolásáig, ill. a megrendelés lezárultáig.

Bevont adatfeldolgozók:
A regisztráció során megadott adatok kezelése az Adatkezelő által történik.

FELHASZNÁLÓ JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

Átlátható tájékoztatás joga

Felhasználó alapvető joga a megfelelő, átlátható tájékoztatáshoz való jog, mely kötelezettségként az adatkezelőnél jelentkezik. Az Adatkezelő a Felhasználót tömören, átláthatóan, érthetően, könnyen hozzáférhető formátumban, világosan és közérthető módon tájékoztatja az adatkezelés körülményeiről, illetve az őt megillető jogosultságokról. Tájékoztatás kérés esetén indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül megadjuk a tájékoztatást.

Hozzáféréshez és másoláshoz való joga

Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon, kiemelten a személyes adatok forrására, valamint arra vonatkozóan, hogy az adatok továbbítása megtörtént-e harmadik fél számára. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Felhasználó bármikor, bármely, az Adatkezelő által kezelt személyes adatról másolatot kérhet, melyet az Adatfeldolgozó haladéktalanul köteles megküldeni Felhasználó részére.

‍Helyesbítés, módosítás joga

Felhasználók jogosultak az általuk megadott adatok helyesbítésére, módosítására a hello@sparkinstitute.eu e-mail címre küldött e-mailben.

Elfeledtetéshez, törléshez való jog

Az adatkezelő köteles a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
– személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
– adatkezelő által megszabott tárolási időtartam lejárt;
– Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
– Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
– a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

A hello@sparkinstitute.eu e-mail címre küldött kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben). Az elfeledtetés és törlés joga nem alkalmazandó továbbá a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges mértékben.

A törlés során adatkezelő köteles a bevont adatfeldolgozókat is értesíteni a törlési kötelezettségről.

Tiltakozás joga

Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem a hello@sparkinstitute.eu e-mail címre történő benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy a Felhasználó hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Korlátozás esetén a személyes adatokat pusztán tárolni lehet, egyéb adatkezelés kizárólag a Felhasználó hozzájárulásával, jogi igény előterjesztése céljából, illetve közérdekből történhet.

A felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

– az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
– a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos indokaival szemben.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Profilalkotást, automata döntéshozatalt, automata mechanizmust Adatkezelő nem használ, illetve nem végez.

Adatkezelő nem engedélyezi automatizált döntéshozatal vagy profilalkotás végzését adatfeldolgozói számára sem, csak abban az esetben, ha ehhez Felhasználó külön, írásban hozzájárult.

ADATBIZTONSÁG

Adatkezelő minden tőle telhetőt elkövet annak érdekében, hogy a felhasználók általa kezelt személyes adatainak a biztonságát – mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során biztosítani tudja. Az Üzemeltető ugyanakkor kizár mindennemű olyan, az adatkezeléssel kapcsolatos felelősséget, amely a szerverek és a Szolgáltatás elhelyezésére szolgáló tárhely üzemeltetésével kapcsolatos, és minden, a szerver- és tárhelyüzemeltetéssel kapcsolatos felelősséget a Tárhelyszolgáltatóra illetve a Karbantartóra hárít.

Bár Adatkezelő az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására, Adatkezelő nem garantálja, hogy az egyes felhasználók Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a Szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más Felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

A Felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes adataik használatáért, ideértve az e-mail cím használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Amennyiben a Felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében Adatkezelő és más adatkezelők és adatfeldolgozók által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét és jogilag kötelező érvényű ügyletek személyes kötelezettjévé is válhat. Ilyen esetben javasolt az adott adatot haladéktalanul módosítani.

ADATKEZELŐ FELELŐSSÉGÉNEK KIZÁRÁSA

Amennyiben Adatkezelő tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó a Tájékoztatót, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglalt rendelkezéseket megszegte, illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, Adatkezelő megteszi a szükséges jogi intézkedéseket azokozott kár megtérítése valamint az elkövető jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. Adatkezelő az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.

ADATVÉDELMI INCIDENS, ADATVÉDELMI NAPLÓ

Az Adatkezelő köteles bármilyen adatvédelmi incidensről a tudomására jutást követően a lehető leghamarabb, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatni az illetékes Hatóságot és az adatvédelmi incidensben érintetteket egyidejűleg. Adatkezelő a rendelkezésére álló eszközökkel mindent elkövet annak érdekében, hogy csökkentse az incidens következtében az érintettek számára okozott adatvédelmi és egyéb károkat.
Adatkezelő köteles gondoskodni arról, hogy a jövőben hasonló incidensekre ne kerülhessen sor. Adatkezelő minden adatvédelemmel kapcsolatos esetről – érintettek adatvédelemmel kapcsolatos megkereséseiről, esetleges adatvédelmi incidensekről – ún. adatvédelmi naplót vezet, melynek adott érintettre vonatkozó tartalmáról kérésre felvilágosítást ad.

BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS

Felhasználó a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy a Felhasználó választása szerint a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Ha az Adatkezelő a Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő a Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a Felhasználó személyiségi jogát megsérti, a Felhasználó az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a Felhasználó személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a Felhasználó szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

HATÓSÁGI ELJÁRÁS, PANASZTÉTEL

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti, illetve tájékoztatást kérhet az illetékes Hatóságtól is:
– Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
– Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
– Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
– Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
– Telefon: +36 (1) 391-1400
– Fax: +36 (1) 391-1410
– E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
– Honlap: http://naih.hu

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk részletes tájékoztatást. Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://www.sparkinstitute.eu/ címen. Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

A Weboldalt ingyenesen és személyes adataid megadása nélkül látogathatod, a Weboldalon azonban sütiket (cookie-kat) alkalmazunk. Ahhoz, hogy személyre szabott és interaktív módon tudjuk megjeleníteni az oldalt, szükséges eltárolnunk bizonyos adatokat arra vonatkozóan, hogy hogyan használod a weboldalunkat. Ez apró szövegfájlok, úgynevezett sütik segítségével történik. A sütik kisméretű fájlok, amelyek az általad használt számítógépre vagy egyéb eszközre töltődnek le egy web szerverről. A webes böngésződ ezután minden egyes későbbi látogatás alkalmával visszaküldi ezeket a sütiket a weboldalnak, így az felismer téged, és megjegyzi a beállításaidat (például a felhasználói preferenciákat).

A Weboldal látogatásakor regisztrálhatjuk a hozzáférési pont IP címét. (Az IP cím egy egyedi szám, amelynek alapján egy felhasználó az internetre való kapcsolódáskor azonosítható, és azt a böngésző egy weboldal megnyitásakor automatikusan megküldi a kiszolgálónak.) Az IP címeket a Weboldal látogatottságának felmérésében is felhasználjuk. Ezen felmérések közé tartozhatnak az adott weboldal használatára vonatkozó információk begyűjtése, amelyet a Szolgáltató a Weboldal tartalmainak javításához, a tartalmak személyre szabásához, a felhasználói élmény optimalizálásához és a használat gyakoriságának méréséhez is felhasználhat. A begyűjtött adatok alapján statisztikai elemzéseket is végzünk.

Hogyan törölhetők a sütik? A legtöbb böngésző automatikusan fogadja a sütiket.
A sütiket a felhasználó a böngészőjében kikapcsolhatja, de ha ezt teszi, sok olyan funkciót veszíthet el, amelyek a weboldal megfelelő használatához szükségesek. További információkért a sütikre vonatkozóan, látogass el a www.aboutcookies.org weboldalra, amely átfogó és független tájékoztatást nyújt a sütik letiltásáról a böngésző beállításaiban, illetve a számítógépen található sütik törléséről. A mobiltelefonon található sütik törlése kapcsán kérjük, olvasd el a készülék használati útmutatóját. Jelen Weboldal használatával elfogadod, hogy az oldal a jelen szabályzattal összhangban sütiket használ.

Amennyiben bármilyen kérdése vagy észrevétele van a weboldallal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a HELLO@SPARKINSTITUTE.EU e-mail címen.

Egyéb nyilatkozatok

A honlapon található információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, semmilyen körülmények között sem minősülnek tanácsadásnak, ajánlásnak, vagy ajánlatnak azok nem szolgálhatnak semmilyen döntés, vagy intézkedés alapjául.

A www.sparkinstitute.eu-n található minden tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a szerzői jogok tulajdonosának, a Spark Institute-nak a kifejezetten erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

A szerzői jogokról bővebben

A Spark Institute fenntartja a jogot a honlapon közzétett tartalmak bármikori felülvizsgálatára, szükség szerint módosítására, illetve frissítésére.

A www.sparkinstitute.eu honlapon található teljes tartalom a Spark Institute (“Szerző”) szellemi tulajdona.

A Szerző, mint a szerzői jog tulajdonosa fenntartja a teljes tartalomra vonatkozóan annak terjesztésével és másolásával kapcsolatos minden jogot.
A tartalomátvétel jogszerű lehetőségei:

  1. Idézés hivatkozással
    A www.sparkinstitute.eu oldalon található írások közül szabadon idézhető, az adott cikk címe és a cikk első mondata (lead). A cikk további része az online működő, azaz átkattintható hiperhivatkozással tekinthető meg a www.sparkinstitute.eu weboldalon. A hivatkozás lehet szöveges vagy akár grafikus link is.
  2. Másodközlés, írásos engedéllyel
    Amennyiben teljes cikket, tartalmat, fotót vagy grafikát szeretnél felhasználni akár nyomtatott akár elektronikus sajtóban, vagy bármilyen más üzleti célból, úgy kérjük, ezt jelezd az HELLO@SPARKINSTITUTE.EU e-mail címen felénk, hogy az után közlésre írásbeli engedélyt adhassunk.

Figyelem!

Szerző előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy video anyag, struktúra, adatszerkezet, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – lementheted merevlemezedre vagy kinyomtathatod, de ebben az esetben sem vagy jogosult a weboldaltartalom így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, letölthetővé tételére, adatbázisban történő tárolására, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen észrevétele van, kérjük, forduljon bizalommal hozzánk a HELLO@SPARKINSTITUTE.EU e-mail címen. Szintén ezen a címen jelezheti a weboldallal kapcsolatos bármely problémát, visszaélést.

A www.sparkinstitute.eu aloldalai teljes egészében szerzői jogvédelem és védjegyoltalom alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, azt a részt nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Szerző előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

Adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó szabályainkat az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatunk tartalmazza (jelen oldal tetején látható), melynek szabályai a felhasználási feltételek részért képezik.